Glinno jest wsią łanów leśnych (tzw. łańcuchówką) położoną w Górach Sowich w szerokiej dolinie rzeki Młynówki. Jej dawna nazwa – Henryhoff – pochodzi od imienia Henryk i wskazuje, że założono ją w ramach planowej akcji kompleksowego zasiedlania puszczy sudeckiej. Akcja ta prowadzona była na Śląsku w XIII-XIV w. z inicjatywy książąt piastowskich, a odbywała się według wzorców organizacyjnych przeszczepionych z Zachodu.

Typowa górska wieś leśno-łanowa powstawała w dolinie. Każdy osadnik, na ogół przybyły z Niemiec, otrzymywał pas lasu o powierzchni 1 łanu (około 25 ha), który karczował zaczynając od swojego siedliska, położonego na jej dnie. Rozwój łańcuchówki posuwał się w górę wzdłuż osi doliny wyznaczonej przez potok. Akcja kolonizacyjna wkroczyła na poziom wysokościowy Glinna (550-650 m n.p.m.) w XIV w. W jej efekcie wykształcił się charakterystyczny krajobraz kulturowy z układem pól w formie łanów odchodzących prostopadle od głównej drogi, zabudowań i strumienia. Łany te były oddzielone od siebie polnymi drogami. Krajobraz średniowiecznej łańcuchówki zachował się w Glinnie bez większych zmian, choć wskutek zaniku funkcji rolniczych międzyłanowe drogi polne zaczęły już zarastać krzewami i drzewami. 

Oprac.: Małgorzata Chorowska

Źródło: Roman Wytyczak, Przetrwałe fragmenty wiejskiego krajobrazu kulturowego z czasów średniowiecznej kolonizacji osadniczej w Sudetach, [w:] Mijające krajobrazy Polski. DOLNY ŚLĄSK. Krajobraz dolnośląski kalejdoskopem jest, pod red. naukową K. R. Mazurskiego, Kraków 2012, s. 31-42.